ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อคัดกรองและเก็บข้อมูลเรื่องสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑-๒ (ปวช.๑ – ปวช.๒) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.๑) โดยบริษัทโรงพยาบาลนาคราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการดังกล่าวจัด ณ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี