บุคลากร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสุภัคสา-ศิริชนะ.jpg

นางสาวสุภัดสา ศิริชนะ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน

 ‘

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายนัฐวัฒน์ วงษา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพิริยะ ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

นางสาวสายใจ สง่าจิตร

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

.

นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์

วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวศิริภรณ์  สิงห์คง

ศศ.บ. บรรณารักศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

นางสาวสิริลักษณ์ รักสกุล

 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวพัชรา สุภาวงษ์

 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

นายวีรชัย คำมา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายสมปอง เพิ่มพูล

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายสุรชาติ วิชาชัย

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ

วศ.บ. โยธา

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ประภาเพ็ญ-ดิศแพทย์.jpg

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นางประภาเพ็ญ ดิศแพทย์